Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez konieczności podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), w terminie 14 dni.  Od dnia 01.01.2021 prawa Konsumenta otrzymują również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Przedsiębiorca będzie traktowany w określonych sytuacjach jako Konsument jedynie przy zawieraniu umów nieposiadających dla niego charakteru zawodowego, których nie zawiera w ramach dokonywanych codziennie czynności wynikających z przedmiotu działalności gospodarczej, który wskazał w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie towarów.

W przypadku umowy dotyczącej kilku towarów, które zamówili Państwo w ramach jednego zamówienia i które są dostarczane oddzielnie, termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli lub weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  (visunext Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | Plac Matejki 19/15 | 65-056 Zielona Góra info@visunext.pl, Fax: 0684794001, Tel: 684794000) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe. Mogą Państwo skorzystać z tego wzoru formularza odstąpienia od umowy lub również wypełnić i przesłać nasz formularz odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia. W celu zachowania terminu odwołania wystarczy, że wyślą Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odwołania przed upływem terminu odwołania.

Skutki cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwracany towar.

W celu dokonania zwrotu wykorzystamy te same środki płatnicze, które wykorzystałeś do pierwotnej transakcji. W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami z powodu tej spłaty. Możemy odmówić dokonania zwrotu do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Uwagi specjalne

Jeśli finansują Państwo tę umowę poprzez pożyczkę, a następnie ją odwołują, nie są już Państwo związani także umową pożyczki, o ile obie umowy tworzą całość gospodarczą. Należy to założyć w szczególności wtedy, gdy jesteśmy jednocześnie Państwa pożyczkodawcą lub gdy Państwa pożyczkodawca korzysta z naszej współpracy w zakresie finansowania. Jeżeli w momencie odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru pożyczka została już nam naliczona, Państwa pożyczkodawca wchodzi w nasze prawa i obowiązki z finansowanej umowy w stosunku do Państwa w odniesieniu do skutków prawnych odstąpienia od umowy lub zwrotu. To ostatnie nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem tej umowy jest nabycie instrumentów finansowych (np. papierów wartościowych, dewiz lub instrumentów pochodnych). Jeśli chcesz w miarę możliwości uniknąć zobowiązania umownego, skorzystaj z prawa do odstąpienia od umowy i odstąp również od umowy pożyczki, jeśli z tego tytułu również przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy.

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Wyżej wymienione prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i o których wytworzeniu decyduje indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, prosimy o wypełnienie tej informacji i odesłanie jej do nas).

do:

visunext Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

 Plac Matejki 19/15 65-056 Zielona Góra 

info@visunext.pl        Tel.684794000     Fax. 684794001

Niniejszym odwołuję/odwołuję zawartą przeze mnie/nas umowę dotyczącą zakupu następujących towarów/świadczenia następujących usług

Zamówiono dnia / otrzymano dnia

Nazwa konsumenta(ów)

Adres konsumenta(ów)

Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku komunikacji papierowej)

Data

_____________________________

Skreślić, jeśli nie ma zastosowania